Cài đặt một hộp điện trong một bức tường hiện tại cho một ổ cắm hoặc chuyển đổi